ความยอดเยี่ยมทางการผลิต
สารจากประธาน
ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจของเราบนเวทีโลก เราได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในธุรกิจการรักษาความร้อนที่มุ่งเน้นเฉพาะในเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ร่วมกับคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ (QCD)...
เงื่อนไขการใช้

DOWA Hightemp พยายามให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีให้ในไซต์นี้ถูกต้องและสมบูรณ์เท่าที่เป็นไปได้เสมอ อย่างไรก็ตาม DOWA Hightemp ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล DOWA Hightemp ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์และ/หรือบุคคลภายนอกซึ่งมีผสมาจากการใช้ไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ในนี้

เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์จัดให้มีขึ้นตามหลัก "ตามที่มีอยู่" การใช้เว็บไซต์และเนื้่อหาในเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์และเนื้่อหาในเว็บไซต์มีให้โดยไม่มีการรับรอง การอนุมัติ หรือการรับประกันในเรื่องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันหัวเรื่องใดๆ หรือความถูกต้อง และการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ ที่มีข้อยกเว้นเฉพาะของการรับประกัน (ถ้ามี) ซึ่งไม่แยกได้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ DOWA Hightemp ยังไม่มีการรับรอง การอนุมัติ หรือการรับประักันในเรื่องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับเว็บไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไมีรับผิดชอบต่อการเสียหายรวมถึงอย่างไม่มีการจำกัด ความเสียหายทางอ้อม ไม่ได้ตั้งใจ สิ่งที่ตามมา พิเศษ หรือเป็นการลงโทษ ไม่ว่าจะภายใต้สัญญาหรือไม่ การละเมิดหรือหลักการความรัีบผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด หรือเกี่ยวข้องกับการความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การชำรุด การล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งผ่าน ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในระบบสาย ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายของการใช้ที่เกี่ยข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใด แม้ว่าบริษัทจะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของการเสียหายนั้น

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

เว้นแต่จะมีระบุไว้ที่ใดหรือระบุไว้ข้างล่าง เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเอกสารทางราชการ กรณีศึกษา กราฟิค ไอคอน และรูปลักษณ์โดยรวมของเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของ DOWA Hightemp แต่เพียงผู้เดียว

การใช้เว็บไซต์

เนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้ส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่้านั้น คุณจะไม่คัดลอก (ที่ไม่ใช่การคัดลอกเพื่อใช้งานส่วนตัว) แก้ไข แจกจ่าย ถ่ายทอด แสดง กระทำ ทำใหม่ โอน ขายใหม่ หรือจัดพิมพ์ใหม่ในเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ซึ่งอาจถูกระงับตามที่เห็นสมควร

การแก้ไข

ในบางครั้ง DOWA Hightemp อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงและดัดแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าคุณต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การที่คุณยังใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงจะเป็นการที่คุัณยอมรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการดัดแปลง ซึ่งอาจถูกระงับตามที่เห็นสมควร